Vad är betavärde på ett filter?

Betavärdet (βₓ), även känt som betaratio eller betafaktor, för ett filter beskriver filtereffektivitet, d.v.s filtrets förmåga att fånga upp antalet partiklar av en viss mikron (µm) storlek.

Filtertillverkare runt om i världen använder Multipass-test (ISO-standard 16889) för att mäta betavärden. Multipass-testet mäter filtrets förmåga att ta bort partiklar av testdamm över ett brett spektrum av partikelstorlekar. Detta ger en serie betavärden för filtret i förhållande till partikelstorlek.

Beta (βₓ) värde = Antal uppströms (före filtret) partiklar> x μm / Antal nedströms (efter filtret) partiklar> x μm.

Exempel: Vi tänker oss ett hydraulfilter på 3 mikron. Antalet partiklar i hydrauloljan före filtret är 1000 st. Antalet partiklar i hydrauloljan efter filtret är 1 st. Betavärdet med 3 mikron hydraulfilter blir då 1000/1 = 1000 (beta 1000).

Det är värt att notera att ett filter med ett betavärde över 75 är ett absolutfilter, medan ett filter med ett betavärde under 75 är ett nominellt filter.