Oljerenhet – Typer av föroreningar i hydraulsystem

Hydraulolja i hydraulsystem

Alla former av föroreningar i hydraulsystem ger skador på olika sätt och kräver olika åtgärder. För att hitta den bästa filterlösningen är det viktigt att veta vilken typ av föroreningar vi har att göra med.

I ett hydraulsystem är oljan en av de mest kritiska komponenterna. Hydrauloljans viktigaste funktion är att överföra kraft, men den har också andra funktioner som att fördela värme, smörja, skapa en skyddande film mellan rörliga delar och att transportera föroreningar. När ett hydraulsystem är i drift kommer föroreningar alltid hitta en väg in och påverka den fysiska och kemiska sammansättningen. Sådana föroreningar kan orsaka problem som defekta komponenter, reducerad effekt i systemet, driftstopp och inte minst höga driftkostnader.

Typer av föroreningar i ett hydraulsystem

  • Fasta partiklar

Fasta föroreningar är vanligtvis olösliga och löses inte upp i olja eller andra vätskor. Dessa hårda partiklar, som till exempel metall, sand och gummi, men även salt och iskristaller orsakar föroreningar i tanken, skadade tätningar/packningar, tilltäppta ventiler och accelererad oljeoxidation och försämring av olja.

  • Oxidation

En av huvudorsakerna till nedbrytning av hydraulvätska är oxidering, en kemisk reaktion mellan syre- och kolvätemolekyler i vätskan. Hydraulisk oxidativ nedbrytning klassificeras av Syratalet «Add Number» AN/Det totala Syratalet «Total Acid Number» TAN. Det visar den totala mängden kaliumhydroxid (KOH) i milligram som behövs för att neutralisera syrorna i ett gram olja.

Typiska tecken på oxidation är att vätskan/oljan blir mörkare och viskositeten ökar. Detta skapar i sin tur en grund för utveckling av varnish och slam. 

  • Mjuka partiklar

Mjuka föroreningar är en annan olöslig föroreningstyp som orsakar problem för en lång rad hydraulapplikationer, i synnerhet turbiner. Förorenad vätska som innehåller metall- och fuktpartiklar kommer att oxidera, vilket resulterar i vätskenedbrytning och ett stigande «Total Acid Number» (TAN), och slutligen i bildandet av varnish. Denna process påskyndas av temperaturfluktuationer (värme) vilket orsakar värmepunkter. Varnish skapar en klibbig hinna på komponenterna i hydraulsystemet och fångar upp alla slags partiklar. Varnish är en av de mest underskattade föroreningarna, som resulterar i en reducerad livslängd för vätskor, filter och system.

  • Vatten

Även vattenföroreningar kan orsaka många problem i hydraulsystem, som till exempel korrosion och oljenedbrytning genom oxidering. Vattenkoncentrationen i en hydraulvätska markeras som RH-procent (relativ fuktighet), ppm (delar per miljon) eller % (procent, vikt eller volym). Det första tecknet på vattenförorening är en förändrad viskositet. Detta kommer att leda till en minskad smörjfilmstjocklek vilket orsakar en metall-till-metallkontakt och ökat slitage i systemet.

  • Luft

Inuti ett hydraulsystem kan luft förekomma i upplöst eller fritt tillstånd. Upplöst luft kommer inte att utgöra något problem, fri luft å andra sidan blir ett problem när den passerar genom systemkomponenter. Den kan orsaka tryckförändringar som komprimerar luften och skapar en stor mängd värme i små luftbubblor. Denna värme kan förstöra både tillsatser och själva hydraulvätskan. Skum i oljan är en bra indikation på luftförorening.

Relaterade artiklar:
Oljerenhet – Typiska föroreningskällor i ett hydraulsystem
Oljerenhet – Oljeprover och krav på renhet i hydraulsystem
Oljerenhet

Handbok i oljerenhet – för dig som jobbar med underhåll av hydraulsystem

De ekonomiska förlusterna som uppstår på grund av föroreningar i ett hydraulsystem kan bli stora. Det finns olika former av övervakning och underhåll, men för att lösa problemen är det viktigt med förståelse. Vi har producerat en Handbok i oljerenhet, för att hjälpa dig att ta rätt beslut runt filtrering av hydraulolja. Valet av filter och användande av kvalitativa filtersystem är viktigt för att öka driftsäkerheten och för att reducera produktions- och underhållskostnader.

Ladda ned handboken här nedan!

Lägg till fil för nedladdning